ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ADITEC N.V.

OFFERTE EN BESTELLINGEN:  Door zijn bestelling erkent de koper dat uitsluitend de algemene verkoopsvoorwaarden van ADITEC van kracht zullen zijn.  Inlichtingen en offertes betreffende prijzen en technische gegevens worden steeds vrijblijvend meegedeeld.

De bestellingen worden uitgevoerd aan de prijzen geldende op de dag van de levering.

Orders die door vertegenwoordigers of agenten van ADITEC zijn aangenomen worden slechts bindend na schriftelijke bevestiging door de directie van ADITEC.

ADITEC behoudt zich steeds het recht voor de overeengekomen prijzen éénzijdig aan te passen, de omvang van een bestelling te verminderen of deze niet uit te voeren bij wijziging van de omstandigheden onafhankelijk van haar wil, zelfs indien deze voorzienbaar waren bij het afsluiten van het contract zoals:
Ingeval van verhoging van de pariteit van de munt van het land van oorsprong van de ingevoerde goederen;
Ingeval van prijsverhoging toegepast door de eigen leveranciers van ADITEC;
Ingeval van verhoging van de invoerrechten of taksen;
Ingeval van moeilijkheden bij de bevoorrading, het transport, stilleggen van de fabriek, enz.

LEVERINGEN:  De leveringstermijnen worden slechts opgegeven als richtlijn en zijn nooit bindend. Een laattijdige levering kan nooit aanleiding zijn tot het annuleren van de koop of aanspraak maken op schadeloosstelling.

ADITEC is niet verplicht tot levering van verkochte en nog niet betaalde goederen over te gaan zolang de koper niet aan zijn verplichtingen jegens ADITEC heeft voldaan.

VERWIJLINTREST EN SCHADEVERGOEDING: Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege een rente opbrengen van 10% per jaar vanaf de vervaldag tot op de dag van werkelijke betaling, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het verschuldigde bedrag, met een minimum van 123,95 Euro en een maximum van 1239,95 Euro.

BETALING:  De facturen zijn contant betaalbaar in de kantoren van ADITEC.  Geaccepteerde wissels of verlening van uitstel hebben geen derogatie van de huidige verkoopsvoorwaarden of vernieuwing tot gevolg.
ADITEC behoudt zich het eigendomsrecht voor op de geleverde materialen tot dat de koper volledig alle verplichtingen tegenover haar is nagekomen.  Tot op dat ogenblik is het de koper verboden de geleverde goederen te verpanden of te verkopen en zal hij ze op de eerste aanmaning aan ADITEC moeten terugbezorgen.

Ingeval van laattijdige betaling, geprotesteerde wisselbrief, ongedekte cheque of iedere gebeurtenis waardoor de vordering van ADITEC in gevaar wordt gebracht, behoudt ADITEC zich het recht alle overeenkomsten éénzijdig te verbreken en/of de nog openstaande rekeningen, zelfs de niet vervallen, in hun totaliteit op te eisen binnen de 24 uur na aangetekend schrijven, zonder dat de klant recht kan laten gelden op enige schadevergoeding.

WAARBORG EN KLACHTEN:  Klachten betreffende de geleverde goederen moeten binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk, en met een kopij van de leveringsbon, worden ingediend, zoniet wordt de factuur als definitief aanvaard beschouwd.  Voor de goederen en onderdelen die niet bij ADITEC zijn vervaardigd wordt de waarborg slechts verleend aan de voorwaarden en gedurende de tijd die door de fabrikant van de desbetreffende producten is vastgesteld.

De waarborg is in alle geval beperkt tot een duur van 12 maanden na levering en tot de vervanging van de defecte onderdelen.  Verzendkosten, montagekosten, gebruiksderving van toestellen en voertuigen en alle bijkomende kosten blijven voor rekening  van de koper.

Het is uitdrukkelijk bedongen dat zolang het klaarblijkelijk bewijs van kwade trouw in hoofde van ADITEC niet is geleverd, ADITEC niet gehouden is voor de directe of indirecte schade voortspruitende uit het geleverde materiaal, het gebruik van of de gebreken ervan.  De koper vrijwaart ADITEC voor elke vordering die uit dien hoofde  door derden mocht worden ingesteld.  De waarborg vervalt ingeval de door ADITEC geleverde materialen ondeskundig worden gebruikt, onvoldoende worden onderhouden of er herstellingen of wijzigingen zijn aangebracht.

GESCHILLEN:  Op alle met ADITEC afgesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

PRIVACY:  Om een correcte levering en facturatie te kunnen waarborgen behoudt  ADITEC zich het recht om bedrijfs- en contactgegevens van hun klanten te bewaren.  Deze gegevens zijn enkel voor eigen gebruik en worden niet gedeeld met derden, tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen en steeds in overleg en met duidelijke goedkeuring van de klant.  De klant heeft steeds het recht om te informeren om welke gegevens het gaat en kan steeds eisen om bepaalde gegevens te laten aanpassen en/of verwijderen.

Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken te Brussel bevoegd. (Vredegerecht 1e  kanton Brussel).